ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2565