งานกิจกรรมนักศึกษาและวินัย

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและปกครอง

นายเด็ดเดี่ยว บุญมา

detdiew_bo@rmutto.ac.th
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและปกครอง

นางกาญจนา กรอกกลาง

karnjana_kr@rmutto.ac.th
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและปกครอง

นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง

pakakarn_ja@rmutto.ac.th

 627 ดูทั้งหมด