ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์กองพัฒนานักศึกษา

องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพและบริการนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน

พันธกิจกองพัฒนานักศึกษา

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า

3. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Loading