สายตรงร้องเรียน

เขตพื้นที่บางพระ

นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ งานกิจกรรมและการปกครอง

โทร. 090-444-0957

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

นายธีรศักดิ์ หนูเมฆหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

โทร. 092-579-5423

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

อ.กมนทรรศน์ ชาวนา หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

โทร. 065-445-9351

วิทยาเขตจันทบุรี

นายสมชาย คุณจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

โทร. 084-797-1106

นายกองค์การนักศึกษา

นายวันฉัตร พงษ์พันธ์

โทร. 092-275-4950

Loading