กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔ (และสามารถเข้าชมได้ถึงเปิดเรียน)

 (รูปแบบ Online ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถ เข้าชมสื่อตามความสะดวก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่ ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนักศึกษาทุกคน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จในการศึกษา การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ปรับรูปแบบการดำเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

บทที่ 1 บทนำ

อธิการบดี และผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับ

สู่ มทร.ตะวันออก

บทที่ 2

แนะนำข้อมูลและ

ให้ความรู้ด้านงานทะเบียน

บทที่ 3

แนะนำข้อมูล

ด้านการวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ ๔

แนะนำข้อมูล

กองพัฒนานักศึกษา

บทที่ 5

แนะนำข้อมูล

ด้านหอพักนักศึกษา

บทที่ 6

การให้ความรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

สำหรับนักศึกษาและ PDCA

บทที่ ๗

การทดสอบความรู้

การผ่านการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องทำแบบทดสอบความรู้ การผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยต้องผ่านเกณฑ์ 60 เปอร์เซ็น ขึ้นไป

Loading