Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

ประวัติ ความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการระดับกอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นหน่วยงานดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยการให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น  จัดหาทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดกิจกรรมกีฬา  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้บริการด้านหอพักนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาแก่นักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกลยุทธ์เด่นในการบริหารงานใน 3 ด้านหลัก ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านบริหารงานด้านวิชาชีพ ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษานั้น จะอยู่ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ว่า  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยมีเป้าประสงค์  คือ   ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามสัดส่วนของความต้องการของประเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเป้าประสงค์ได้แบ่งเป็น  2 ด้าน คือ ด้านจัดการศึกษา และด้านพัฒนานักศึกษานั้น จึงส่งผลให้ยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา จะส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษาและพัฒนาตัวนักศึกษา ในด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ให้เป็นคนที่ดีมีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  โดยมีเป้าประสงค์ในการมุ่งบริการและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และมีกลยุทธ์มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมด้วยทักษะชีวิตและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเน้นไปในเรื่องการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาเพื่อช่วยเสริมสร้างความพร้อมแก่นักศึกษา

Loading