Slider

สิ่งสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา

  • ด้านกีฬา

    • สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลัง
    • สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของคณะ สาขา
    • สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการออกกำลังกาย
  • ด้านสุขภาพ

  • ด้านป้องกันยาเสพติต

 194 ดูทั้งหมด,  1 ดูวันนี้