Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

สิ่งสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา

  • ด้านกีฬา

    • สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลัง
    • สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของคณะ สาขา
    • สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการออกกำลังกาย
  • ด้านสุขภาพ

  • ด้านป้องกันยาเสพติต

Loading