Slider
ผศ. ดร.คณาธิป  จิระสัญญาณสกุล
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมส่วนกลาง ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม จิตอาสา ทุนการศึกษา กยศ.-กรอ. ผ่อนผันทหาร รด. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบพัสดุ - จดหมาย จะอัพเดท เวลา 15.00 น. ทุกๆ วันเวลาทำการ

ตารางนัดหมายรองอธิการบดี

ตารางนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาทิ การประชุม เป็นต้น

นางสาวนุสรา หนูกลัด
ผู้อำนวยการ

สายตรง ผอ. แนะนำ/ร้องเรียน โทร 081-937-1834

เพจกองพัฒนานักศึกษา

 7,157 ดูทั้งหมด,  15 ดูวันนี้