ประกาศเลื่อนช่วงเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

ประกาศเลื่อนช่วงเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

ประกาศโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์
เรื่อง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัคร
และคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา)
—————————————————————————-
ตลอดระยะเวลา 41 ปี ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กำหนดให้มีการมอบทการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) สำหรับนิสิต นักศึกษาที่มีลักษณะความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
การรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์(ระดับอุดมศึกษา) ดังนี้
1) ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัครทุนอุดมศึกษา
จากเดิม รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี
ปรับเปลี่ยนเป็ น รับสมัครช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีส่งผลให้ในปี2565 จะไม่มีการเปิดรับ
สมัคร แต่จะเลื่อนไปเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปี2566
2) ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนอุดมศึกษา
จากเดิม ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร
5 ปี) หรือศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า
ปรับเปลี่ยนเป็ น ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี ที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี ) หรือศึกษาอยู่ชั้นปี ที่ 2
(หลักสูตร 5 ปี) หรือศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading