ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทุนการศึกษาในและต่างประเทศ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทุนการศึกษาในประเทศ และทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ทุนการศึกษาในประเทศ และทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ2566 สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eppo.go.th

Loading