การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

By 21 มีนาคม 2024 ข่าว
วันที่ 13 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี นางสาวนุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานิตยสารวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดร่วมกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้นายทวิชากร ขุนภักดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้ส่งบทความวิชาการเข้านำเสนอ ด้านการพัฒนานักศึกษา การให้บริการสวัสดิการนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง : การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษาราชมงคลตะวันออก RMUTTO HAPPY WELLNESS โดยได้รับคำชมจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ว่าเป็นบทความแนวทางการปฏิบัติที่ดี สอดรับกับนโยบายในการขับเคลื่อนของกระทรวง แล้วจะนำโมเดลนี้ไปรายงานให้ท่านรัฐมนตรีทราบต่อไป

Loading