โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ2567

By 29 มีนาคม 2024 ข่าว

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนออก เป็นประธานในพิธีเปิดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย กองพัฒนานักศึกษา โดยการจัดโครงการอบรมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต เป็นภารกิจของ กองพัฒนานักศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับกรมสุขภาพจิต กิจกรรมสำคัญคือการจัดทำแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรกรณีเกิดเหตุวิกฤต นักศึกษาบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้น โดยวิทยากรจากศูนย์สุขภาพที่ 6 กรมสุขภาพจิต ในหัวข้อดังนี้
- การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวิกฤตสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย"โดย นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไตรย์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 การ
- บรรยาย เรื่อง "สถานการณ์สุขภาพจิตนักศึกษามหาวิทยาลัย"โดย นางณัฐธิณี นิลวาศ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
- บรรยาย เรื่อง "วิกฤตสุขภาพจิต และแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย"และฝึกปฏิบัติ เรื่อง "แผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย"โดย นายเทอดศักดิ์ พิมเภา นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน และ บุคลากรสายวิชาการ จากทุกคณะ ที่ให้ความสนใจด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุวิกฤติสุขภาพจิต จำนวน 45 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้ความสำคัญต่อเนื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงระบบดูแลช่วยเหลือและการส่งต่อบริการกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตกับหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรให้สอดรับกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในหมาวิทยาลัยเพื่อเพื่อประโยชน์สำหรับดูแลด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขทั้งสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังคำที่ว่า “RMUTTO Happy Wellness”ความสุขสมบูรณ์หมายถึงสภาวะของความสุข ทั้งทางร่างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotional) สติปัญญา (Intellectual) และสังคม(Social)

Loading