SOP งานบริหารงานทั่วไป


FileAction
SOP งานงบประมาณและแผน.pdfDownload 
SOP การส่งหนังสือราชการ.pdfDownload 
SOP การลาของบุคลากร.pdfDownload 
SOP การร่างและจัดทำหนังสือราชการ.pdfDownload 
SOP การรับหนังสือ.pdfDownload 
SOP การจัดเก็บหนังสือ.pdfDownload 
SOP งานบริหารงานทั่วไป
  • Version
  • 10 Download
  • 1.97 MB File Size
  • 6 File Count
  • 19 กรกฎาคม 2021 Create Date
  • 9 สิงหาคม 2021 Last Updated