ตัวอย่าง เอกสารแบบในระบบ DSL

ตัวอย่าง เอกสารแบบในระบบ DSL

ตัวอย่างเอกสารแนบในระบบ DSL มีดังนี้

    1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. เอกสารประกอบการรับรองรายได้

การกรอกข้อมูลในเอกสารทุกฉบับ ต้องถูกต้องครบถ้วน ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด แล้วแนบเข้าระบบ DSL หลังจากนั้นนำเอกสารมาส่งที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก เพื่อกองพัฒนานักศึกษานำส่งให้ธนาคาร

Loading