การประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรม eastern grand palace จ.ชลบุรี

By 22 มีนาคม 2024 ข่าว

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุลคากรกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี และ นายวันฉัตร พงษ์พันธ์ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรม eastern grand palace จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การชวนนักสูตรหน้าเก่าในสถาบันอุตสาหกรรมให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการป้องกันนักสืบหน้าใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา" จาก นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส รองประธานโครงการฯ และ "การบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสถาบันศึกษาก่อนผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่ไฟฟ้า" จากกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนประจำกลุ่ม ในการเสวนากลุ่มย้อย เพื่อกำหนดนโยบายการเผยแพร่นโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ สถาบันอุดมศึกษา ปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามกลไกการบริหารจัดการระดับสถาบันอุดมศึกษาสู่หน่วยงานภายใน รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ตามกรอบ MOU กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และการบันทึกติดตามผล ถ้าให้นักศึกษาขยายภาคีเพื่อน พี่น้องรวมใจ รวมพลังป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และการบันทึกติดตามผล พร้อมทั้งสรุปผลแนวทางการออกแบบแผนปฏิบัติการสำหรับ การป้องกันรณรงค์นักสูบหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์บุหรี่

Loading