คู่มือต่างๆ


FileAction
คู่มือปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2566.pdfDownload 
คู่มือ การดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่ 2560.pdfDownload 
คู่มือการอบรมอสม. แกนนำศูนย์เพื่อนใจ.pdfDownload 
คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 2565.pdfDownload 
คู่มือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับทบทวนและปรับปรุง 2565.pdfDownload 
คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพฯ.pdfDownload 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557.pdfDownload 
คู่มือนักศึกษา มทร.ตะวันออก .pdfDownload 
คู่มือ How to ดูแลชีวิต อยู่กับ COVID-19 อย่างมีความหวังDownload 
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564.pdfDownload 
คู่มือการกู้ยืมกยศ. แบบดิจิทัล ( DSL) สำหรับผู้กู้ยืมเงิน.pdfDownload 
คู่มือนักศึกษา 2560.pdfDownload 
คู่มือการเขียนโครงการสำหรับองค์การนักศึกษา.pdfDownload 
คู่มือการจัดตั้งชมรมนักศึกษา.pdfDownload 
คู่มือการบริการให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก.pdfDownload 
คู่มือขั้นตอนการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ด้านการพัฒนานักศึกษา) (SOP).pdfDownload 
คู่มือขั้นตอนการรับหนังสือด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) (SOP).pdfDownload 
คู่มือขั้นตอนการขอใช้บริการสนามกีฬา (SOP).pdfDownload 
คู่มือขั้นตอนการเบิกยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา (SOP).pdfDownload 
คู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (SOP).pdfDownload 
คู่มือขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SOP).pdfDownload 
คู่มือต่างๆ
  • Version
  • 11 Download
  • 674.11 KB File Size
  • 21 File Count
  • 11 เมษายน 2021 Create Date
  • 30 เมษายน 2024 Last Updated